fbpx

Tag: 黃大仙拜神

E30: Flo師奶吹暖水冧巴溫: 將蘿蔔糕吹到黃大仙

恭喜發財!今集開始,周游JauYau 正式加入我哋, 一齊主持Flo師奶吹暖水(掌聲鼓勵!! )。 三個師奶,吹水無邊界,決心要由美洲吹到亞洲再吹到北歐。今集冧巴溫,我哋決定應節, 由揮春開始吹, 本來諗住講吓應節食品,點知又失控,吹到去黃大仙。

Most Popular